Jesteś tutaj: Start / O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 646 777,49 zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19, „Projektowanie uniwersalne” dotyczące opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne (3.5 Kompleksowe program szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do programów studiów zajęć obowiązkowych, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Grupą docelową projektu są studenci kierunków: Informatyka, Pedagogika, Administracja, Ekonomia, Rachunkowość i Podatki, Dietetyka trzech wydziałów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz kadra dydaktyczna Uczelni.

Zajęcia z projektowania uniwersalnego opracowane w ramach projektu przyczynią się do podniesienia kompetencji studentów UJD w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego, w szczególności w jego praktycznym aspekcie, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów oraz do podniesienia kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni objętych wsparciem z EFS w zakresie procesu kształcenia.

Rezultaty niniejszego projektu, tj. zajęcia obowiązkowe w programie studiów, obejmujące projektowanie uniwersalne, zostaną opracowane w oparciu o modelowe rozwiązania i wdrażane w projekcie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia wymienionych kierunków, wypracowane przez Zespół ds. Opracowania Modeli Projektowania Uniwersalnego. Zajęcia obowiązkowe w programie studiów, obejmujące projektowanie uniwersalne, będą prowadzone wyłącznie przez kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne. W opisie modułów uwzględniona zostanie specyfika dziedzin i dyscyplin naukowych.

Wszystkie działania projektowe odwołują się do zasady równości szans kobiet oraz mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z różnego rodzaju. niepełnosprawnościami

Akty prawne i dokumenty regulujące projektowanie uniwersalne oraz kwestię dostępności społecznej i cyfrowej:

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 grudnia 1993 r. Rezolucja 48/96: Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997.poz. 483, z późn. zm.);

 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P.z 1997r., nr 50, poz. 475);

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. nr 1172, z późn. zm.);

 • Rezolucja ResAP(2001)1 dotycząca wprowadzania zasad uniwersalnego projektowania do programów w nauczania wszystkich zawodów związanych z tworzeniem środowiska budowlanego, zwana Rezolucją z Tomar;

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, z 2004r., poz. 593 z późn. zm.);

 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r. (art. 9 KPON, Dz. U. z 2012r.poz. 1169), zwana dalej „Konwencją” (w skrócie KPON);

 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada 2010 r.– Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010) 636 wersja ostateczna, zwany dalej „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności”;

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikacji, Dz. U. z 2017, poz. 182;Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str.391);

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) przyjęta przez Radę Ministrów (uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r.);

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (w skrócie: TSI-PRM);

 • Ustawa o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777);

 • Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str. 1);

 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str.1);

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dn. 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego:

 • Rządowy program Dostępność Plus 2018-2025 z 17 lipca 2018 r. w działaniu 13 Dostępność w programach kształcenia;

 • Standard dostępności WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines);

 • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019, (Dz. U. z 2019 poz.848);

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (ang. European Accesibility Act, w skrócie EAA) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L088;

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dz. U. 2019 poz. 1359),

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).